Volume 28,Issue 1,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究进展

Current situation of the breeding of closed colony and inbred strains of fish as laboratory animals
  CAI Lei, LI Jianjun, YU Lujun and HUANG Ren
  2020,28(1):108-114 [Abstract]  [View PDF(839.95 K)]
  
Suggestions for the development of experimental fish quality control standards
  YU Lujun, LI Jianjun, CAI Lei, WEI Yuanzheng, MIAO Zongyu and HUANG Ren
  2020,28(1):115-122 [Abstract]  [View PDF(877.40 K)]
  
Review of the process of modeling acute kidney injury
  YANG Ting, LIN Zhijian, JIANG Zhuoxi, CHU Mengzhen, ZHANG Bing and ZOU Lina
  2020,28(1):123-128 [Abstract]  [View PDF(807.00 K)]
  
Research progress on rodent intubation technique for blood sampling in pharmacokinetic studies
  DU Feifei, WANG Fengqing, JIA Weiwei, XU Fang and MA Yueming
  2020,28(1):129-136 [Abstract]  [View PDF(866.23 K)]
  
Advances in zebrafish experimental research on developmental toxicity and teratogenicity
  DAI Mingzhu, HUANG Yanfeng, PENG Yi, ZHANG Shuangyang, ZHANG Lijiang and LI Chunqi
  2020,28(1):137-142 [Abstract]  [View PDF(825.72 K)]
  
Application of zebrafish in functional food research
  GUO Shengya, ZHU Xiaoyu, ZHOU Jiali, ZHANG Yong, PENG Yi, RONG Jia, ZHANG Lijiang and LI Chunqi
  2020,28(1):143-147 [Abstract]  [View PDF(806.26 K)]
  
Research progress on establishing interstitial cystitis models
  ANG Xiaojie, LI Miao, ZHOU Feng, CAI Zongqiang and CHEN Weiguo
  2020,28(1):148-152 [Abstract]  [View PDF(787.02 K)]
  

研究报告

Establishment of tdTomato transgenic mouse lineages and their application in cell tracing
  WANG Fei, YUAN Yitong, GAO Yuantao, TIAN Feng, TIAN Ye, LI Xiao, LI Chenggang, DU Ruochen, LI Pengfei, WANG Yali and WANG Chunfang
  2020,28(1):1-9 [Abstract]  [View PDF(37.37 M)]
  
Evaluation methods to establish the genetic quality of closed colony Mugilogobius chulae
  CAI Lei, LI Jianjun, YU Lujun and HUANG Ren
  2020,28(1):10-16 [Abstract]  [View PDF(1.18 M)]
  
Analysis of the gut microbiota structure in quails with hyperuricemia
  HUANG Shengnan, LIN Zhijian, ZHANG Bing, LYU Jintao and WANG Ruran
  2020,28(1):17-22 [Abstract]  [View PDF(3.64 M)]
  
Dairy products supplement calcium and promote intestinal motility in zebrafish models
  JIANG Yizhi, ZHU Xiaoyu, LI Lulu, YU Hangping, RONG Jia and LI Chunqi
  2020,28(1):23-28 [Abstract]  [View PDF(1.78 M)]
  
dentification of the pathogen responsible for causing hemorrhage in Mugilogobius chulae and its transmission routes
  YU Lujun, LI Jianjun, CAI Lei and HUANG Ren
  2020,28(1):29-35 [Abstract]  [View PDF(1.03 M)]
  
Regulatory effects of ferulic acid on hepatic steatosis and intestinal flora in hyperlipidemic mice
  RAO Wenting, LUO Shangfei, ZHANG Yaxin, JIANG Weihao, CHEN Yihao, CHEN Jiahui, REN Yan, SHE KaiJie, HE Ying, ZENG Ping and ZHOU Fenghua
  2020,28(1):36-42 [Abstract]  [View PDF(9.21 M)]
  
Intervention effect of electroacupuncture on NF-κB p65 at spinal cord dorsal horn in diabetic neuropathic pain rats
  TAI Zhaoxia, FEI Xueyu, QU Siying, WANG Hanzhi, CHEN Luhang, JIANG Yongliang, FANG Jianqiao and HE Xiaofen
  2020,28(1):43-48 [Abstract]  [View PDF(3.85 M)]
  
Construction and preliminary phenotypic analysis of Lag-3- / - mice
  WAN Yinghan, CI Lei, WANG Jue, GONG Hui, WAN Zhipeng, XI Jun, HE Minzhu, SUN Ruilin, FEI Jian and SHEN Ruling
  2020,28(1):49-57 [Abstract]  [View PDF(12.16 M)]
  
Establishment and evaluation of a mouse model of diabetic hindlimb ulcers
  LU Ting, XIN Yongping, LIN Jiabin and CHEN Minli
  2020,28(1):58-65 [Abstract]  [View PDF(9.67 M)]
  
Effect of hypoxic training on the Ghrelin-GHSR pathway in obese mice
  GONG Lijing, FU Pengyu, ZHU Rongxin, ZHANG Yimin and XU Chunyan
  2020,28(1):66-72 [Abstract]  [View PDF(1.82 M)]
  
peptides on carbon tetrachloride-induced chronic liver injury in mice
  LIU Dan, CAO Shuo, LIU Yang, LIU Jie, WANG Zhen, ZHANG Yonghong and SHEN Hong
  2020,28(1):73-80 [Abstract]  [View PDF(5.64 M)]
  
D-galactose and L-glutamic acid induced liver tissue injury in tree shrews
  LU Jiangli, GUO Yuqian, QIAN Zhongyi, JIAO Jianlin, LIANG Zhang and ZHENG Hong
  2020,28(1):81-88 [Abstract]  [View PDF(11.87 M)]
  
Comparison of different anesthetics on rat heart rates using a cardiac electrical implant
  LI Huimin, YU Yulou, TANG He, ZHAO Ran, DONG Zishan, WANG Handong, ,YANG Jing and WANG Chuan
  2020,28(1):89-95 [Abstract]  [View PDF(2.04 M)]
  
Application of reduced glutathione in biological purification and rapid propagation of AG129 mice
  ZHANG Fan, AN Xuefang, ZHAO He, LI Li and XIAO Yuzhou
  2020,28(1):96-99 [Abstract]  [View PDF(2.13 M)]
  
Method for constructing a postpartum mouse immobilization stress model and restraint device
  CHEN Manmani and GAO Pengfei
  2020,28(1):100-107 [Abstract]  [View PDF(8.53 M)]