Volume 19,Issue 1,2011 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Screening of novel microsatellite DNA markers in Mongolian gerbils by cross-amplification
  TAN Yuan-qing,LI Wei,DU Xiao-yan,LU Jing,WU Yan-hua,WANG Chao,CHEN Zhen-wen
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of rosiglitazone and serum lipid on differentiation of ovine preadipocytes
  CAI Yong,Ayimuguli,ZANG Rong-xin,MA Zhong-ren,QIAO Zi-lin,LU Jian-xiong,YANG Ju-tian,WU Jian-ping
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a technique to generate transgenic sheep by perivitelline injection of lentivirus vector
  WANG Li-qin,LIU Cheng-xi,WANG Jing,HUANG Jun-cheng
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a mouse model of DMN-induced hepatic fibrosis after bone marrow transplantation
  LIU Zhi-qiang,LU Xiong,LIU Cheng-hai,WANG Xiao-ling,LV Jing,YUAN Lin,HU Na
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
The role of miR-106b in Alzheimer's Disease
  WANG Hai-lin,ZONG Yuan-yuan,LIU Jia-lin,QIN Chuan
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of stress on reconstruction of a large bone defect: establishment of an experimental rabbit model
  WU Lin,WANG Lu-zeng,HASI Da-lai,YUAN Yue,ZHANG Jing-song
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Mechanism of berberine regulating glucose and lipid metabolism studied with RT PCR array
  ZHANG Qian,XIAO Xin-hua,WANG Tong,ZHU Xi-lin,LI Wen-hui,LIU Ying,YUAN Tao,SUN Xiao-fang,SUN Qi,XIANG Hong-ding,WANG Heng
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of two rat models of chronic renal failure
  HU An-kang,ZHU Xiao-rong,YUAN Hong-hua
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a rat model of heterotopic working-heart transplantation
  ZHANG Zhi-guo,CAO Hao,YE Liang
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Promoting effect of the sub-renal capsule microenvironment on the development of allotransplanted tooth in rats
  BAI Xi-yun,SUN Yao-gui,LI Hong-quan
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Expression, sequencing and bioinformatics analysis of GnRHR in the male rabbit pituitary
  WEI Suo-cheng,GONG Zhuan-di,WEI Min
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Assessment of the genetic background in Dunkin Hartley guinea pig outbred stock using microsatellite DNA markers
  ZHU Liang,CAI Yue-qin,TU Jue,YING Hua-zhong,XU Jian-qin,CHEN Min-li
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a rat model of subclinical hypothyroidism by hemi-thyroid electrocoagulation
  GE Jin-fang,ZHAO Bin,PENG Lei,WU Ting-ni,XIE Xue-feng,HU Cheng-mu
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Mechanism of CXCL10 expression in cardiac myocytes and bone marrow-derived macrophages
  LI Zi-nan,ZHAI Yuan,LU Jing,WANG Ju
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Expression of long-leptin receptor in the hypothalamus and digestive organs of the female mice pre- and post-embryo implantation
  DENG Yan-man,CUI Ya-li,HU Man,XIAO Huan
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Assessment of the effect of transportation stress on autonomic nervous function in beagle dogs based on heart rate variability (HRV) analysis
  PAN Yong-ming,HE Huan,CHEN Liang,XU Xiao-ping,YANG Yu-wei,ZHU Ke-yan,CHEN Min-li
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Optimization of the dosage of 2-deoxy-glucose in the establishment of a mouse model of endoplasmic reticulum stress
  ZHANG Chun-xue,MIN He-ming,MIN Lian-qiu
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of multi-intervention RAAS on ventricular remodeling and serum K+ concentration in the chronic cardiac insufficiency rats
  CHEN Dou-jia,CHEN Ya,WU Lun-kuan
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Animal models of Huntington's disease induced by quinolinic acid
  XING Qiu-yun,LI Feng
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]
  
Expression of PCNA in pulmonary artery smooth muscle cells of hypoxic pulmonary hypertensive mice
  ZHONG Hai-chao,ZHAO Shi-hai,RAO Zi-liang,SUN Xia,ZHONG Zhi-yong,WANG Gang,CHEN Xi-gu
  2011,19(1) [Abstract]  [View PDF]