Volume 26,Issue 5,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Assessment of transcranial ultrasound perfusion and safety following skull thinning in rats
  ZHOU Chenyun, ZHU Xiaoxia, XU Zilin, ZHOU Yuqing, TANG Lin, LUO Yan and YAN Feng
  2018,26(5):541-547 [Abstract]  [View PDF(10.80 M)]
  
The significance of a non⁃invasive measurement of lung function in mice
  LI Shumin, ZHANG Min, WANG Peng, HONG Fan, WANG Chen, ZHANG Yue, GENG Zhenyang, YANG Xinyu, HE Xiaoxiao, SUN Ying and YANG Fang
  2018,26(5):548-553 [Abstract]  [View PDF(816.28 K)]
  
Optimization of the establishment chemically⁃induced of rat model of oral ulcer
  CHEN Jili, YUAN Shengmeng, CHEN Fangyuan, CHEN Huiyu, HAN Peifeng and WANG Fu
  2018,26(5):554-560 [Abstract]  [View PDF(9.77 M)]
  
Pathological examination of spontaneous liver bile duct hyperplasia in aging rats
  ZHANG Rui, YI Yuee, DU Mu, ZHAO Lei, ZHANG Huiming and ZUO Conglin
  2018,26(5):561-566 [Abstract]  [View PDF(12.20 M)]
  
Establishment of a transgenic rat model of Parkinson’s disease with an α⁃synuclein A30P mutation
  SONG Na, WANG Haijun, LI Hongbin, SHAO Minglong, ZHANG Wei, GU Tengteng, HU Qing, YU Jian, ZHANG Jinghang, SU Wei, ZHAO Tiesuo and LI Yushan
  2018,26(5):567-573 [Abstract]  [View PDF(14.20 M)]
  
Effects of sheep bone marrow peptides with and without calcium chelation on RANKL⁃induced osteoclast formation and activity
  CHEN Jing, YAO Wei, HAN Keguang, ZHENG Mingxue, GU Shaopeng, ZHANG Ding, TIAN Wenxia and HUO Nairui
  2018,26(5):574-579 [Abstract]  [View PDF(3.58 M)]
  
Differential LYZ1 protein expression in hatched murine blastocysts and dormant embryos before and after superovulation
  LU Wenjin, GUO Yong, HU Xinyu, ZHANG Yinping, HUANG Qizhen, LIU Di, WANG Lihong, TIAN Feng, SHENG Xihui, QI Xiaolong, XING Kai, NI Hemin and WANG Xiangguo
  2018,26(5):580-586 [Abstract]  [View PDF(6.52 M)]
  
Delivery of anti⁃miR34c by polyamidoamine dendrimer attenuates hepatic fibrosis in nude mice
  ZHANG Huanhuan, FANG Jie, YU Wenying, YANG Yang, YU Chenhuan and YING Huazhong
  2018,26(5):587-591 [Abstract]  [View PDF(4.42 M)]
  
Efficacy of Du Zhong injection on lipopolysaccharide⁃induced mastitis in mice
  SHAN Xufei, WANG Jianfa, LI Qitao, HE Xianjing, HAO Dandan, ZHANG Xu, WANG Hai and WU Rui
  2018,26(5):592-596 [Abstract]  [View PDF(8.32 M)]
  
Comparison of histopathological changes in large intestinal mucosa between human ulcerative colitis and a induced rat model by sodium dextran sulfate
  LU Xiangfeng, ZHANG Shuxin, FU Liyuan, DAI Xin and SUN Hao
  2018,26(5):597-602 [Abstract]  [View PDF(10.82 M)]
  
Isolation, characterization and differentiation of ferret adipose⁃derived stem cells
  SHI Guiying, LI Keya, XU Yanfeng, HAN Yunling and GAO Shuping
  2018,26(5):603-609 [Abstract]  [View PDF(7.50 M)]
  
Effect of the warming and tonifying spleen⁃kidney method on chemokine signaling in colonic tissues of rats with spleen⁃kidney yang⁃deficiency
  YIN Yinxia, LIU Yonghua, WU Yuhong, XIE Shoupin, CHENG Xiaoli, TIAN Yihong, WANG Yuanyuan and LI Hailong
  2018,26(5):610-617 [Abstract]  [View PDF(9.39 M)]
  
Applicability of Chinese rare minnows for the juvenile fish growth test
  LIANG Yihuai, ZHANG Jingji, ZHANG Kun, WANG Lvping and YIN Haowen
  2018,26(5):618-623 [Abstract]  [View PDF(882.65 K)]
  
Protective effect of mild hypothermia on radiation⁃induced lung injury in rats
  WANG Yuanfei, LI Shufang, WANG Xingang, WANG Yongli, XU Wenli, HUANG Liqun, YUE Juan and AN Quan
  2018,26(5):624-630 [Abstract]  [View PDF(14.35 M)]
  
Assessment of a rat model of battleship fire⁃related smoke inhalation injury
  SONG Licheng, CHENG Hao, HUAN Jianbo, CHEN Lina and HAN Zhihai
  2018,26(5):631-638 [Abstract]  [View PDF(10.14 M)]
  
Effect of NF⁃E2 related factor 2 pathway activation on PM2.5 induced reproductive injury in female rats
  ZHANG Fengquan, ZHAO Shan, DONG Enheng, CAO Jincheng and GUO Xudong
  2018,26(5):639-643 [Abstract]  [View PDF(1.03 M)]
  
Combined behavioral test to detect delirium induced by scopolamine in mice
  REN Quan, CHEN Xuhui, CHEN Ming and YANG Jianjun
  2018,26(5):644-648 [Abstract]  [View PDF(750.85 K)]
  
Applications of the woodchuck model of hepatitis virus infection in studies on hepatitis B
  AI Ling, ZHU Bin, WANG Junzhong, LU Mengji, YANG Dongliang and WANG Baoju
  2018,26(5):649-655 [Abstract]  [View PDF(814.25 K)]
  
Recent research progress on natural killer cells in tumor immunotherapy
  FANG Guang and HUANG Ren
  2018,26(5):656-661 [Abstract]  [View PDF(786.91 K)]
  
Overview of growth hormone receptor knockout mouse models
  WANG Xiaoshuang, MI Ai, SUN Jie, WANG Dan, ZENG Li, RAN Liyuan and WU Yingjie
  2018,26(5):662-666 [Abstract]  [View PDF(782.36 K)]
  
Progress in animal experimental research on radiation⁃induced heart damage
  GU Jing, WU Hongyan, ZHANG Xueyan, LIU run, LI Hailong and GUO Chao
  2018,26(5):667-671 [Abstract]  [View PDF(760.07 K)]