Volume 26,Issue 1,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Establishment of a miR?31 transgenic mouse and its expression in tissues and organs
  FU Mingyang, WANG Chunfang, LI Xiao, TIAN Feng, ZHANG Yongtao, LI Pengfei, CHEN Zhaoyang, LIU Fang, JING Zhijie and ZHANG Yinhong
  2018,26(1):1-7 [Abstract]  [View PDF(2.50 M)]
  
Effect of sodium houttuyfonate on the expression of PI3K, AKT1 and mTOR mRNA in the lung of rat models of chronic obstructive pulmonary disease
  WU Zhonghua, YAN Lingling, YANG Aidong, ZHANG Haiying, FU Shengguang and YANG Yunxiang
  2018,26(1):8-12 [Abstract]  [View PDF(10.30 M)]
  
Effect of inhibition of PAR2-PKA / PKCε signaling pathway in periphery neurons on the transition from acute to chronic pain
  FANG Junfan, WANG Sisi, SUN Haiju, SHAO Xiaomei, LIANG Yi, FANG Jianqiao and DU Junying
  2018,26(1):13-19 [Abstract]  [View PDF(1.27 M)]
  
Establishment of a mouse model of chronic renal insufficiency induced by repeated administration of cisplatin
  HUANG Tongsheng, GUO Yun, YANG Chen, AN Ning, YE Lin, TANG Haoxuan, HUANG Xijie, XU Yongzhi, PAN Qingjun and LIU Huafeng
  2018,26(1):20-28 [Abstract]  [View PDF(14.94 M)]
  
Chemoterapeutic drug screening based on patient-derived pancreatic cancer xenograft(PDX)models
  ZHANG He, CHEN Xue, ZHANG Caiqin, ZHAO Yong, TAN Dengxu and SHI Changhong
  2018,26(1):29-35 [Abstract]  [View PDF(13.10 M)]
  
Ameliorating effect of the Chinese traditional medicine Fufang Zhenzhu Tiaozhi Capsules on glucocorticoid?induced osteoporosis by antagonizing β?catenin ubiquitination and its mechanism of action
  HONG Guoju, CHEN Peng, HAN Xiaorui, HE Wei and SUN Ping
  2018,26(1):36-44 [Abstract]  [View PDF(8.40 M)]
  
Isolation and characterization in vitro and in vivo of pancreatic islets from NOD mice
  SHU Guannan, TENG Xiahong, XU Qianqian and ZOU Chunlin
  2018,26(1):45-51 [Abstract]  [View PDF(8.26 M)]
  
Efficacy and safety of the removal of intestinal endotoxin in the blood by affinity adsorption materials
  XIANG Yongping, CUI hui, LIU dan, YU jie, ZHOU Lidong, YANG Jianming and LIU Aibing
  2018,26(1):52-56 [Abstract]  [View PDF(820.83 K)]
  
Cysteinyl leukotriene receptor antagonist alleviates global cerebral ischemia / reperfusion injury in gerbils through down-regulating autophagy
  SHI Qiaojuan, GUO Honggang, LOU Qi, LU Lingqun, PAN Ruozhen, YING Huazhong, ZHOU Wenwei and CHU Xiaofeng
  2018,26(1):57-64 [Abstract]  [View PDF(10.43 M)]
  
Systematic evaluation of pulmonary inflammation induced by fine particulate matter in a mouse model
  HOU Tianfang, MA Yuanyuan and WANG Guangfa
  2018,26(1):65-71 [Abstract]  [View PDF(9.04 M)]
  
Effects of estrogen or / and progesterone on the differential expression of αvβ3 in bovine endometrial epithelial cells in vitro
  ZHAN Tongtong, PAN Xingqian, WANG Yanping, YANG Jian, CHEN Chaolei, MA Zhu, LIU Lin, NI Hemin, WANG Xiangguo, QI Xiaolong, SHENG Xihui, LIU Yunhai and GUO Yong
  2018,26(1):72-78 [Abstract]  [View PDF(4.90 M)]
  
Establishment of a cynomolgus monkey model of gastrocnemius muscle atrophy
  LIU Xueping, LI Zhenming, DENG Xinning, HE Naizhi and YANG Jihong
  2018,26(1):79-85 [Abstract]  [View PDF(4.97 M)]
  
Comparison of dopamine levels in the lateral geniculate nucleus in guinea pigs with flickering light-induced and form deprivation myopia
  SHE Man, LI Bing, LI Tao, JI Shunmei, ZHENG Changyue and ZHOU Xiaodong
  2018,26(1):86-90 [Abstract]  [View PDF(882.17 K)]
  
Establishment of a rat xenograft model of human uterine leiomyoma
  SONG Yang, ZHEN Yuhua, GUAN Yongge, LI Kunyin and Guo Yudan
  2018,26(1):91-94 [Abstract]  [View PDF(5.39 M)]
  
Structural and functional changes of immune system in natural aging SD rats
  ZHU Hua, YU Pin, XU Yanfeng, LI Yanhong, HUANG Lan, HAN Yunlin and QIN chuan
  2018,26(1):95-100 [Abstract]  [View PDF(10.46 M)]
  
Establishment of a rat model of lumbar spinal root avulsion
  LIU Jihong, GE Lijun, CHEN Yan, ZHANG Yong, LU Jiaqi, LIU Ailian, LI Ning, SUN Huaichang and WANG Jianfei
  2018,26(1):101-106 [Abstract]  [View PDF(7.88 M)]
  
Effect of herbal formula GAPT on cholinergic system in mice with scopolamine-induced memory impairment
  DONG Yunfang, FENG Huili, CHEN Fang, SHENG Ning, REN Ying, YANG Jingduo, SHI Jing, TIAN Jinzhou and WANG Pengwen
  2018,26(1):107-113 [Abstract]  [View PDF(805.76 K)]
  
Effects of high-fat diet feeding time on the establishment of a rat model of type 2 diabetic nephropathy
  GAO Xue, AN Zhichao, HE Qiying and LIU Hongfang
  2018,26(1):114-119 [Abstract]  [View PDF(3.62 M)]
  
Effect of Qingzao Jiufei decoction and its decomposing agent on lung inflammation-related factors in mice infected with Mycoplasma pneumoniae
  WU Zhenqi
  2018,26(1):120-127 [Abstract]  [View PDF(8.81 M)]
  

研究进展

Advances in research of animal models of diabetic foot neuropathy
  LI Dan
  2018,26(1):128-132 [Abstract]  [View PDF(761.85 K)]
  
Research progress on animal models of postpartum depression and their behavior evaluation methods
  TANG Yahui
  2018,26(1):133-138 [Abstract]  [View PDF(788.63 K)]