Volume 30,Issue 3,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Changes in intestinal flora in a Wuzhishan minipig atherosclerosis model induced by high-fat and high-sugar diet
  SHEN Liye, PAN Yongming, XU Yanyun, YU Chen, HUANG Junjie, MA Quanxing and CHEN Minli
  2022,30(3):299-308 [Abstract]  [View PDF(8.15 M)]
  
Regulation of serum cyclic nucleotides and repair of dopaminergic neurons in mice with Yin deficiency and moving wind syndrome of Parkinson’s disease by compound Dihuang Granule
  HE Zhuqing, WANG Li, WANG Yingdi, HUAN Pengfei, YANG Yufang and HE Jiancheng
  2022,30(3):309-315 [Abstract]  [View PDF(7.58 M)]
  
Effect of Naja atra venom on blood coagulation in rats
  XU Lin, WEI Ying, XU Shujing, ZHANG Qiyun, GUO Jing, ZHOU Shuting and SUN Qianyun
  2022,30(3):316-325 [Abstract]  [View PDF(6.83 M)]
  
Effect of Clcn3 knockout on parenchymal organs in young mice
  JING Zhenghui, LI Chunying, LIU Rong, REN Yuhua, CUI Shiyu, ZHAO Wenbao and ZHANG Haifeng
  2022,30(3):326-332 [Abstract]  [View PDF(19.26 M)]
  
Establishment of C2C12 cells with integration of a muscle-specific Cas9-tracking expression vector
  WANG Xiaomeng, ZHOU Huimin, DONG Yitong, CHEN Shengnan, AN Tiezhu, YIN Ping and WANG Chunsheng
  2022,30(3):333-342 [Abstract]  [View PDF(9.55 M)]
  
Visceral hypersensitivity model of irritable bowel syndrome established by combined methods: a comparative study
  HOU Yujun, ZHAO Ying, JIANG Huiling, TAN Yu, ZHANG Wei, LI Ying and ZHENG Qianhua
  2022,30(3):343-349 [Abstract]  [View PDF(7.44 M)]
  
Design and application of a rodent awake activity device for brain microdialysis recording
  ZHANG Yu, ZHOU Li, ZHANG Ling, SUN Xiuping, LI Xianglei and QIN Chuan
  2022,30(3):350-357 [Abstract]  [View PDF(2.12 M)]
  
Establishment of a bradycardiac arrhythmia model in zebrafish
  ZHANG Kaiyu, WANG Yuan, HU Yanyan, ZHANG Jing, SHI Wenting, ZHAO Wairong, TANG Jingyi and ZHOU Zhongyan
  2022,30(3):358-369 [Abstract]  [View PDF(18.27 M)]
  
Primary culture of mouse ependymal cells and analysis of the multicilia formation process
  ZHANG Yuan and WU Huiyuan
  2022,30(3):370-375 [Abstract]  [View PDF(17.53 M)]
  
Establishment, identification and phenotyping of a germ cell-specific deubiquitinating enzyme 16 conditional knockout mouse
  LI Weijie, LIANG Dongli, LIU Yongzhong, WANG Zhaoxia, QIAO Zhongdong and XU Wangjie
  2022,30(3):376-383 [Abstract]  [View PDF(9.10 M)]
  
Effects of different style music on behavior in CUMS depression rats
  LI Yi, ZENG Li, HE Liwen, TAN Dongmei, ZHANG Qian and TAN Yi
  2022,30(3):384-391 [Abstract]  [View PDF(4.93 M)]
  
Rat models of chronic skin ulcers: a comparative study
  ZHANG Bairong, LI Mengqiu, FAN Huana, SHEN Zhibin, YIN Yongqin, TAO Shuhong, ZHENG Fanghao and CHEN Yanfen
  2022,30(3):392-399 [Abstract]  [View PDF(7.47 M)]
  
Establishment of a mouse intrauterine adhesion model by transcervical mechanical injury combined with lipopolysaccharide perfusion
  CHANG Pin, ZHANG Shenghui, CHEN Tongtong, SUN Yuliang, ZHANG Hua, PAN Ying, LIU Yanli and LIN Juntang
  2022,30(3):400-407 [Abstract]  [View PDF(9.91 M)]
  
Establishment of transgenic humanized ACE2 nude mouse model
  SUN Lu, FU Hanjun, LIU Yunpeng, WU Jing, LIN Kaili, SHI Guiying, WANG Jingzhu, SUN Jingjiang and GAO Hong
  2022,30(3):408-415 [Abstract]  [View PDF(7.23 M)]
  
Research progress in zebrafish melanoma model
  LIU Shicheng, ZHANG Rui, TANG Jingfeng and CHEN Xingzhen
  2022,30(3):416-422 [Abstract]  [View PDF(1.91 M)]
  
Research progress on alcoholic liver diseases and gut microbiota
  LI Guohua, LI Heling, CHEN Zhigang, LIU Haiyuan and WANG Hong
  2022,30(3):423-427 [Abstract]  [View PDF(802.64 K)]
  
Research progress on animal models of insomnia and evaluation methods
  XIA Tianji, YAN Mingzhu, WANG Zhi, JIN Suwei, LIU Xinmin, PAN Ruile and CHANG Qi
  2022,30(3):428-435 [Abstract]  [View PDF(877.74 K)]
  
Research progress of intestinal flora immunomodulation combined therapy for colorectal cancer
  LI Hui, ZHAO Jumei and SHI Changhong
  2022,30(3):436-443 [Abstract]  [View PDF(885.01 K)]
  
Advances in animal models of pruritus associated with chronic kidney disease
  HAN Rangyue, HU Qiongdan and WANG Li
  2022,30(3):444-448 [Abstract]  [View PDF(839.33 K)]