Volume 30,Issue 2,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Preparation of a mouse model of irritable bowel syndrome with diarrhea induced by acetic acid combined with restraint stress
  CHENG Bin, HUANG Qin, WANG Junmeng, CHEN Wei, ZHANG Ruibin, DONG Longcong and WU Qiaofeng
  2022,30(2):153-160 [Abstract]  [View PDF(7.48 M)]
  
Construction and evaluation of humanized immune system mouse model with human pancreatic cancer
  LUO Baohua, LIU Xiaoqiu, LEI Jingyu, ZHANG Caiqin, ZHANG Yongbin and SHI Changhong
  2022,30(2):161-168 [Abstract]  [View PDF(11.87 M)]
  
Protective effect of Dahuang Mudan Decoction on liver injury in rats with acute pancreatitis
  SUN Yinfeng, YANG Dan, BAI Min, SONG Bing, KANG Wanrong, WANG Yongfeng and ZHANG Yanying
  2022,30(2):169-176 [Abstract]  [View PDF(7.81 M)]
  
Establishment of chronic infection mouse model by LCMV-CL13 virus and analysis of BCR mutation
  LI Zhe, CAI Fangzhou, LI Dan, CHEN Qian, YUAN Yizhen and WANG Wei
  2022,30(2):177-184 [Abstract]  [View PDF(3.50 M)]
  
Establishment of endothelial conditional EMCN-knockout mouse model and comparative analysis of tumor lung metastasis
  ZHANG Guoxin and GAO Ran
  2022,30(2):185-190 [Abstract]  [View PDF(6.55 M)]
  
Liensinine exerts anti-inflammatory and antioxidant effects by inhibiting nuclear factor-κB and activating the nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2 / heme oxygenase-1 pathway
  ZHANG Ruihu, YAO Ru, SHI Zeya, GUO Min, HUO Yitong, HOU Jianan and CHEN Zhaoyang
  2022,30(2):191-197 [Abstract]  [View PDF(4.83 M)]
  
Study of the immunity-enhancing effect and mechanism of Chinese herbal compound extract
  WANG Tao, DAI Mingzhu, LI Yanchuan, PENG Yi and LI Chunqi
  2022,30(2):198-207 [Abstract]  [View PDF(17.69 M)]
  
Effects of curcumin and / or aerobic exercise on intestinal function in dyslipidemia rats
  WANG Li, JI Zhe, DONG Li, LU Xin, QIN Fei, HU Ge, ZHU Haitao and CAO Jianmin
  2022,30(2):208-215 [Abstract]  [View PDF(8.46 M)]
  
Construction and preliminary evaluation of a mouse subcutaneous chimeric model of renal vascular unit based on isolation of kidney-derived cells from human urine
  JIANG Chao, WANG Chao, REN Xiaonan and ZHOU Xiaohui
  2022,30(2):216-222 [Abstract]  [View PDF(8.77 M)]
  
Biological characteristics of a tree shrew model infected with H1N1 influenza virus
  JIN Liangzi, WU Fangfang, DENG Wei, KUI Xiuying, HAN Yuanyuan, SUN Xiaomei, TONG Pinfen, LI Na, WANG Xijun and DAI Jiejie
  2022,30(2):223-229 [Abstract]  [View PDF(6.52 M)]
  
Preparation and identification of human angiotensin converting enzyme 2 (ACE2)BAC transgenic mouse model
  ZHU Mengmin, LIU Lingling, NIU Bowen, PENG Xiuhua, CHEN Lixiang, QIN Boyin, YANG Hua and LI Feng
  2022,30(2):230-238 [Abstract]  [View PDF(10.80 M)]
  
Establishment of primary cell brain metastasis model of small cell lung cancer: a preliminary study
  LYU Yueying, ZHAO Qingya, JIAO Ming and YANG Yuqin
  2022,30(2):239-244 [Abstract]  [View PDF(6.69 M)]
  
Effect of compound microecological preparation on intestinal immune function in mice
  BAI Peitian, PEI Ting, KONG Jiamei, YANG Fengqing, LI Tao, WANG Haidong and REN Yuhong
  2022,30(2):245-252 [Abstract]  [View PDF(2.08 M)]
  
Effects of macrophage MED1 deficiency on blood glucose levels and insulin resistance in mice
  GAO Jie, XIA Congcong, ZHANG Yali, YAO Leiqing, XI Yuyan, ZOU Yujia, WANG Ling, BAI Liang and LIU Enqi
  2022,30(2):253-259 [Abstract]  [View PDF(6.45 M)]
  
Advances in research into animal experimental models of tendinopathy
  LI Dijun, WANG Guishan, LIU Haifeng and WANG Bin
  2022,30(2):260-266 [Abstract]  [View PDF(808.22 K)]
  
Application and development of humanized mice for respiratory pathogen research
  CHENG Chunyu, DUAN Xiang and LI Yan
  2022,30(2):267-273 [Abstract]  [View PDF(816.22 K)]
  
Research progress of neural stem cell transplantation in neurodegenerative diseases
  GUO Wenwen, ZHAO Ya, BAI Min, ZHANG Yanying, WANG Yinghua, WANG Yongfeng and SHI Changhong
  2022,30(2):274-282 [Abstract]  [View PDF(3.43 M)]
  
Progress of animal models of functional dyspepsia
  TAO Ruizhi, GU Renjun, XIA Yawen, HAN Hongkuan, LU Keqin, LU Yin and SUN Zhiguang
  2022,30(2):283-290 [Abstract]  [View PDF(835.88 K)]
  
Evolution of animal models of high altitude pulmonary edema
  XIANG Xuemei, GUO Xin, ZENG Jiarong, LIU Beiyu, ZHANG Yaolei and SUN Hongyu
  2022,30(2):291-298 [Abstract]  [View PDF(834.70 K)]