Volume 29,Issue 3,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Establishment and characterization of a xenotransplant paclitaxel-resistant model of human lung cancer cells
  YANG Xiaohua, GUO Lili and LU Liming
  2021,29(3):275-283 [Abstract]  [View PDF(17.29 M)]
  
Differences in gut microbiota of Prnp-SNCA-A53T Parkinson’s disease transgenic mice
  XU Meiling, ZHANG Fan, ZHANG Yu, SANG Ming and WANG Puqing
  2021,29(3):284-292 [Abstract]  [View PDF(8.19 M)]
  
Establishment and evaluation of a mouse model of acute lung injury induced by cholic acid
  SUN Angran, LIU Jiahao, CHEN Xingjun, LI Mengchun, WEN Chenggang, GAO Min and HU Zhangxue
  2021,29(3):293-300 [Abstract]  [View PDF(6.03 M)]
  
Establishment and evaluation of a rabbit model of carotid atherosclerotic plaque
  YE Pengfei, GUO Yingkun, ZHANG Yi, SHEN Mengting, LI Xiang, CHEN Lin, XU Ting and XU Ting
  2021,29(3):301-306 [Abstract]  [View PDF(7.91 M)]
  
Establishment of CTLA4-knockout mice and CTLA4-humanized mice
  HUANG Yiying, ZHANG Wenlong, SHI Guiying, LEI Xuepei, GAO Ran and BAI Lin
  2021,29(3):307-315 [Abstract]  [View PDF(7.83 M)]
  
Establishment of a BALB/ c sulking mouse model of coxsackievirus A16 infected hand, foot and mouth disease
  XU Yingli, GUO Shanshan, GENG Zihan, PANG Bo, ZHOU Lirun, WANG Yaxin, CUI Xiaolan and SHI Yujing
  2021,29(3):316-322 [Abstract]  [View PDF(6.12 M)]
  
Construction and evaluation of rat model of depressive insomnia
  HUANG Huizhen, ZHAO Hongqing, WANG Yuhong, ZHANG Shangxia, JIN Shi, LUO Weixu and LI Zirong
  2021,29(3):323-331 [Abstract]  [View PDF(6.34 M)]
  
Effect of electroacupuncture intervention on anxiety behaviors of pain-aversion rats and the mechanism of the anterior cingulate cortex
  SHEN Kezhan, WU Xuewen, HE Shuzheng, SUN Xin, ZHOU Zhidong, ZHU Yuxin, CHEN Yang, FANG Jianqiao, FANG Junfan and DU Junying
  2021,29(3):332-342 [Abstract]  [View PDF(7.52 M)]
  
Effects of differentially expressed placental proteins on the growth and development of placenta in rat models with gestational diabetes mellitus: a systematic review
  CHEN Fan, GE Li, HUANG Pingping, JIANG Xinyong, LAI Yuting and PANG Shuqin
  2021,29(3):343-353 [Abstract]  [View PDF(6.34 M)]
  
Comparative study of rat models with ulcerative colitis and ulcerative colitis plus damp-heat syndrome
  LI Qinmei, WANG Yuhan, LYU Feifei, XU Baichang, CUI Yao, PENG Xiaomin, WANG Ying and SI Hongbin
  2021,29(3):354-363 [Abstract]  [View PDF(6.47 M)]
  
Establishment of a rat model of chronic hyperuricemia with renal damage
  LIU Donglian, GUO Qiuhong, XIA Yangmiao, ZHOU Ye and LI Jia
  2021,29(3):364-370 [Abstract]  [View PDF(7.97 M)]
  
Research progress of blood stasis syndrome animal models
  LIU Xiaotong, LYU Guanghua, WANG Qiaozhi and WANG Qiong
  2021,29(3):371-380 [Abstract]  [View PDF(916.57 K)]
  
Research progress on animal models of Alzheimer’s disease
  JIA Yaquan, SONG Junying, ZENG Huahui, XIE Zhishen, ZHAGN Zijuan, WANG Ru, YUAN Ye and ZHANG Zhenqiang
  2021,29(3):381-386 [Abstract]  [View PDF(854.36 K)]
  
Advances in animal models of intervertebral disc degeneration
  YAN Hao, JIA Yongwei and ZHAI Weifeng
  2021,29(3):387-392 [Abstract]  [View PDF(841.78 K)]
  
Advances in animal modeling of uterine fibroids
  TAN Wei, WANG Zhong, DAI Fangfang, HE Juan, DENG Zhimin and CHENG Yanxiang
  2021,29(3):393-398 [Abstract]  [View PDF(837.30 K)]
  
Research progress and evaluation on animal models of Parkinson’s disease
  MENG Jianlin, LIANG Jianfen, ZHANG Xingbo, WEN Mingjun and DENG Xianyong
  2021,29(3):399-404 [Abstract]  [View PDF(848.29 K)]
  
Construction and evaluation of an animal model of heart qi deficiency and blood stasis syndrome
  WANG Yunjiao, ZHANG Wanqin, ZHANG Junping and LYU Shichao
  2021,29(3):405-412 [Abstract]  [View PDF(897.01 K)]
  
Authentication of non-human mammalian cell lines
  ZHU Liang, TU Jue and WANG Dejun
  2021,29(3):413-416 [Abstract]  [View PDF(787.79 K)]