Volume 29,Issue 1,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Inhibition effects of hypoxia on embryonic development and erythropoiesis in zebrafish
  CHU Lumeng, TIAN Ziying, CUI Rui, WU Jiao and YU Haichuan
  2021,29(1):1-8 [Abstract]  [View PDF(10.23 M)]
  
Application of ultrasound and high-resolution magnetic resonance imaging in the diagnosis and evaluation of carotid atherosclerosis in rabbits
  XU Songtao, LI Jiaying, SHEN Liye, YU Chen, XU Yanyun, PAN Yongming, SUN Zhichao and CHEN Minli
  2021,29(1):9-16 [Abstract]  [View PDF(7.57 M)]
  
Study on the protective effect of Dahuang Mudan Decoction on rat model of acute pancreatitis based on TLR4 / MYD88 signaling pathway
  SONG Bing, WANG Yongfeng, YU Sijiu, ZHANG Yanying and KANG Wanrong
  2021,29(1):17-26 [Abstract]  [View PDF(10.78 M)]
  
Preparation of rat model of acute lung injury and comparison of injury at different periods
  ZHANG Yi, CHENG Chen, SU Jingchao, ZHANG Xinfang, LIU Xinyue, XIANG Shuiying, WANG Caiyun, LI Yin, LIN Xiangang and LIU Zibing
  2021,29(1):27-34 [Abstract]  [View PDF(7.10 M)]
  
Effects of p53 gene knockout on neurobehavior and neuron number in barrel cortex in mice
  JIAO Cui, WANG Jianmei, ZHOU Xueying, KUANG Haixia, LIU Huibao and LIU Tao
  2021,29(1):35-41 [Abstract]  [View PDF(6.56 M)]
  
Immunohistochemical effect of sishen pill on PI3K / Akt/ mTOR signal pathway in colonic tissue of rats with ulcerative colitis model of spleen kidney yang deficiency
  WANG Yan, LIU Rong and ZHU Xiangdong
  2021,29(1):42-48 [Abstract]  [View PDF(9.47 M)]
  
Breeding and genotype identification of Bmal1 clock gene knockout mice
  LI Na, CHEN Zhiyan, WANG Lijie, LIU Zhe, GUO Bingyan and LI Yongjun
  2021,29(1):49-54 [Abstract]  [View PDF(1.87 M)]
  
Establishment of a human flora-associated mouse model correlated with Alzheimer’s disease
  ZHU Hua, LIU Xiaohai, LI Zhuo, GUO Yaxi, DU Xiaopeng, SU Lei, LI Yongning and QIN Chuan
  2021,29(1):55-62 [Abstract]  [View PDF(4.69 M)]
  
Lipid-lowering effect of citrus polymethoxyflavonoid cookies on hyperlipidemia mice
  LI Shuzhen, YANG Weiwei, KANG Aijuan, ZHANG Jian, YUE Qisheng, ZHANG Xin, GUO Rui, TANG Ling, ZOU Chunlan and YAO Sitong
  2021,29(1):63-70 [Abstract]  [View PDF(7.35 M)]
  
Preliminary study on the effects of dopamine D1 receptor on the development of flickering light-induced myopia in guinea pigs
  HU Qianqian, LI Bing, SHE Man, LI Tao and ZHOU Xiaodong
  2021,29(1):71-77 [Abstract]  [View PDF(3.00 M)]
  
Preliminary establishment of chronic thrombus model in mice
  HAN Ziyi, SHEN Shiyi, ZHANG Jinxin, ZHOU Yan, ZHAO Xin, LIU Mingjiang and XU Xiaolong
  2021,29(1):78-84 [Abstract]  [View PDF(2.98 M)]
  
Research advances in animal model of sarcopenia
  LI Cong, GAO Zelin, FANG Biqing and SHI Rengfe
  2021,29(1):85-90 [Abstract]  [View PDF(2.43 M)]
  
Progress in application of miniature swine models in research on human metabolic and endocrine diseases
  LIANG Liang, CHEN Kuirong, CHENG Feng, TIAN Weilong, GAO Jiuyu, LAN Ganqiu and LIANG Jing
  2021,29(1):91-98 [Abstract]  [View PDF(818.47 K)]
  
Recent progress in research on the effects of interleukin-37 in severe pneumonia caused by influenza virus infection
  LIU Mingya, QI Feifei and BAO Linlin
  2021,29(1):99-103 [Abstract]  [View PDF(756.01 K)]
  
Research and development of in vivo detection technology for calcium signals in model animal neurons
  LI Qian, BI Ailing, WANG Xingrong and BI Hongsheng
  2021,29(1):104-109 [Abstract]  [View PDF(779.85 K)]
  
Discussion on aseptic tests of germ-free animals
  LI Yongjun and LI Lanjuan
  2021,29(1):110-115 [Abstract]  [View PDF(773.35 K)]
  
Research progress of animal model preparation and effect evaluation of plasma cell mastitis
  WANG Junda, WANG Yadong, WANG Lijuan, YANG Yalin, HUANG Dan, LI Yunyi, HUANG Mingchun and LI Yanyan
  2021,29(1):116-121 [Abstract]  [View PDF(788.54 K)]
  
Advances in mouse models of Campylobacter jejuni infection
  CHENG Xueting, CHEN Yanling and HUANG Xiaodong
  2021,29(1):122-127 [Abstract]  [View PDF(792.48 K)]
  
Research progress on animal models of nonalcoholic steatohepatitis
  CAI Jiangfan and CHEN Minli
  2021,29(1):128-136 [Abstract]  [View PDF(863.13 K)]