Volume 28,Issue 6,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effects of compound Qishao Jiangya tablet on inflammatory factors, AP-1 and MCP-1 in vascular endothelial cells stimulated with TNF-α and co-cultured with smooth muscle cells
  GONG Shan, LI Hong, LIU Yeqian, CHEN Chunming, MA Danfeng, LIU Lin and REN Weiqiong
  2020,28(6):733-741 [Abstract]  [View PDF(6.33 M)]
  
Effects of risedronate sodium combined with simvastatin on dexamethasone-induced bone loss in rats
  GUO Zhibin, WU Chunfang, ZHANG Guobin, CHI Bojing, WANG Yudan, LIU Zihong, WANG Bao, MA Chao and TIAN Faming
  2020,28(6):742-748 [Abstract]  [View PDF(7.92 M)]
  
Effect of miR-328 in the exercise-induced improvement of the L-type calcium channel expression in thoracic aorta from hypertensive rats
  QIU Fang, ZHOU Yang, ZHANG Yanyan, JIN Cheng, LIU Xiaodong, WU Ying, LYU Yuanyuan and SHI Lijun
  2020,28(6):749-758 [Abstract]  [View PDF(9.29 M)]
  
Establishment and identification of an immune-humanized mouse model of prostate cancer
  GUO Wenwen, SHI Changhong, LI Miaomiao, QIAO Tianyun, ZHAO Jumei and ZHANG Caiqin
  2020,28(6):759-764 [Abstract]  [View PDF(4.61 M)]
  
Detection of MRTF-A-binding gene expression in the MCAO / R mouse model via RIP-Seq
  YU Zhijun, YUAN Qiong, JIN Zhigang, XIANG Zifei, LONG Ping, ZHU Ming, YANG Yuewang and HU Xiamin
  2020,28(6):765-772 [Abstract]  [View PDF(3.49 M)]
  
Comparison of mouse models of influenza virus infection established with two respiratory tract infection modes
  YANG Yuqin, XU Chunhua, ZHOU Wenjiang and ZHOU Xiaohui
  2020,28(6):773-778 [Abstract]  [View PDF(4.59 M)]
  
Generation of human HBB mutant knock-in porcine fibroblasts using CRISPR / Cas9-mediated homologous recombination
  ZHANG Tingting, YANG Manman, WEI Qiang, LI Yanli, LI Lin, WANG Ran, HU Lihua, JIANG Fangfang, LIU Yu, ZHAO Weihua and LI Yong
  2020,28(6):779-787 [Abstract]  [View PDF(6.14 M)]
  
Effect of the Astragalus dose in Buyang Huanwu decoction on erectile dysfunction in rats with cavernous nerve injury
  ZHOU Kang, YE Miaoyong, ZHAO Fan, MA Ke, LYU Bodong and XU Zengbao
  2020,28(6):788-795 [Abstract]  [View PDF(9.70 M)]
  
Effects of human umbilical cord mesenchymal stem cells on autophagy in the naturally aging rat hippocampus
  ZHANG Ruxin, LI Chenggang, DU Ruochen, YUAN Yitong, LI Xiao, ZHAO Bichun, ZHANG Yujuan and WANG Chunfang
  2020,28(6):796-804 [Abstract]  [View PDF(10.07 M)]
  
Continuous hemodiafiltration combined with enalapril improves renal and intestinal function in rats with severe acute pancreatitis
  LIU Qian, LU Hua, GUO Gengxin, LIU Jing and LI Na
  2020,28(6):805-811 [Abstract]  [View PDF(7.08 M)]
  
Effects of dietary calcium and vitamin D supplementation on osteoclast activity and bone mass in a rat ankle fracture model
  PENG Liang, YANG Peng, LIU Chong, YANG Jinfeng and MA Sanhui
  2020,28(6):812-817 [Abstract]  [View PDF(4.01 M)]
  
Effects of Oct4 and Cdx2 on differentiation of bovine embryonic inner cell mass and trophectoderm
  ZHAO Nannan, WANG Yan, GUO Yanjuan, GAO Jie, YUAN Jinling and CHEN Yan
  2020,28(6):818-823 [Abstract]  [View PDF(3.10 M)]
  
Protective effect and associated mechanism of action of estrogen on oxidative stress injury of MC3T3-E1 osteoblasts in mice
  XU Hao
  2020,28(6):824-830 [Abstract]  [View PDF(6.37 M)]
  
Thinking of study on animal model of TCM syndrome of congestive heart failure
  LI Xiaoqian and HE Jiancheng
  2020,28(6):831-836 [Abstract]  [View PDF(759.08 K)]
  
Research progress of the mouse model of HBV-related hepatocellular carcinoma
  ZHENG Haixiang, DING Mingzhu, ZHANG Yuqi, SHI Jiajian, ZHANG Lu, JING Yuee and WANG Xing
  2020,28(6):837-844 [Abstract]  [View PDF(7.58 M)]
  
Research progress and evaluation of animal models of hepatorenal fibrosis
  ZHUANG Zirui, WANG Mingliang, ZHANG Ting, SU Pengliang, SHAO Jiuzhen, YIN Xin, PENG Yunru and SHEN Mingqin
  2020,28(6):845-852 [Abstract]  [View PDF(1.17 M)]
  
Advances in the application of micro-CT in animal models of vascular calcification
  WANG Zejing, WANG Xun, XIAO Kang and ZHANG Jing
  2020,28(6):853-856 [Abstract]  [View PDF(735.17 K)]
  
Research progress in a mouse model of endometriosis
  MENG Xin and CHEN Jingwe
  2020,28(6):857-863 [Abstract]  [View PDF(800.86 K)]
  
Research progress on lipopolysaccharide-induced pneumonia animal models
  TANG Sixuan and XIAO Fang
  2020,28(6):864-869 [Abstract]  [View PDF(768.41 K)]
  
Research progress in the construction of type II diabetes animal models
  TANG Yidan, WANG Xianzhong and ZHANG Jiaojiao
  2020,28(6):870-876 [Abstract]  [View PDF(802.63 K)]