Volume 26,Issue 4,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of probiotics on gastrointestinal hormones and expression of AQP4 in rats during exercise
  MO Weibin, YANG Yantao, GUO Yanju, ZHOU Caihua and SHAO Xiaoyun
  2018,26(4):411-417 [Abstract]  [View PDF(1.61 M)]
  
Organ weights, blood physiological and biochemical indices and proportion of immune cells in CBA / CaJ mice
  CAO Min, XIANG Qin, LIU Yang, HE Mingzhong, LAI Guoqi and YI Qiying
  2018,26(4):418-423 [Abstract]  [View PDF(932.19 K)]
  
Testosterone deficiency regulates mRNA alternative splicing in the liver of miniature pigs fed a high?fat and high?cholesterol diet
  CAI Zhaowei, LYU Jianmin, LING Yun, HUANG Junjie, LIU Junping and PAN Yongming
  2018,26(4):424-430 [Abstract]  [View PDF(927.50 K)]
  
Effect of Xuanfei Formula on mTOR / S6K1 signal pathway in acute lung injury induced by lipopolysaccharide in rats
  YU Hongji, YANG Aidong, LI Xiaoqian, WU Zhonghua, FU Shengguang and XU Mingliang
  2018,26(4):431-436 [Abstract]  [View PDF(3.56 M)]
  
Olfactory working memory impairment in the transgenic mice at very early stage of Alzheimer’s disease
  ZHANG Jichun, HUANG Gengdi, MENG Xue, TIAN Yonglu, YU Xin, ZHANG Chen and WANG Huali
  2018,26(4):437-443 [Abstract]  [View PDF(5.41 M)]
  
Construction of gastritis transformation into cancer model of rat and preliminary exploration of early diagnosis of gastric cancer
  JI Runbi, MA Jichun, WEN Xiangmei and LIN Jiang
  2018,26(4):444-447 [Abstract]  [View PDF(5.39 M)]
  
Effects of 4?week resistance training on hypoxia?induced skeletal muscle atrophy in rats
  YU Jiabei, HU Yang, LI Yanchun, MEI Tao, HAN Tianyu, BAI Xuecheng, FU Pengyu, ZHU Rongxin and CHE Xinyuan
  2018,26(4):448-453 [Abstract]  [View PDF(5.33 M)]
  
Effects of 13?MTD on cerebral ischemia and oxygen paradox in cultured astrocytes
  HE Hongxing, WENG Shengmei, HU Xiao, LIN Yanting, YU Juan and YU Juan
  2018,26(4):454-460 [Abstract]  [View PDF(13.67 M)]
  
Changes of myocardial fibrosis and AGEs / RAGE levels in diabetic rats
  HOU Gaixia, XIAO Guoqiang, XI Xuefeng and LIU Qianqian
  2018,26(4):461-466 [Abstract]  [View PDF(11.41 M)]
  
Role of autonomic nervous function in and the effect of royal jelly intervention on rabbit atherosclerosis
  HUANG Junjie, LIU Junping, CHEN Minli, ZHU Keyan, CHEN Cheng, LYU Tao and PAN Yongming
  2018,26(4):467-473 [Abstract]  [View PDF(2.93 M)]
  
Establishment of a Bama minipig model of hypertension induced by high fat and high salt diet and its mechanism
  RONG Yili, PAN Yongming, HUANG Junjie, XU Xiaoping, ZHU Keyan, CHEN Fangming and CHEN Minli
  2018,26(4):474-479 [Abstract]  [View PDF(4.63 M)]
  
Comparison of the auxiliary preventive and therapeutic lipid?lowering effects of Antarctic krill oil on rat models of hyperlipidemia
  SUN Changhua, ZHU Qingfen, WANG Na and ZHAO Deming
  2018,26(4):480-488 [Abstract]  [View PDF(6.93 M)]
  
Research techniques and resource development of Drosophila melanogaster
  XU Ronggang, WANG Xia, WANG Fang, SUN Jin, MAO Decai, QIAO Huanhuan, JIA Yu, ZHU Ruibao, PENG Ping, LIU Luping and NI Jianquan
  2018,26(4):489-492 [Abstract]  [View PDF(738.55 K)]
  
Advances in research on Mugilogobius chulae, a laboratory marine fish resource
  LI Jianjun, YU Lujun, CAI Lei, WEI Yuanzheng, MIAO Zongyu and HUANG Ren
  2018,26(4):493-498 [Abstract]  [View PDF(2.43 M)]
  
Genetic quality evaluation in different populations of tiger barb, Puntius tetrazona, using microsatellite markers
  CHEN Xiaohong, ZHANG Xincheng, LIU Chun, WANG Fang and LI Kaibin
  2018,26(4):499-506 [Abstract]  [View PDF(3.91 M)]
  
Research progress in the establishment of a spontaneous diabetic inbred gerbil and its biological characteristics
  DU Xiaoyan, LI Changlong, WANG Dongping and CHEN Zhenwen
  2018,26(4):507-511 [Abstract]  [View PDF(754.25 K)]
  
Advances in research of the establishment of an inbred Mongolian gerbil model of cerebral ischemia and its mechanism of pathogenesis
  LI Changlong, DU Xiaoyan, WANG Dongping and CHEN Zhenwen
  2018,26(4):512-517 [Abstract]  [View PDF(773.75 K)]
  
Establishment of a closed colony of conventional naked mole?rats and progress in research of their biological characteristics
  YANG Wenjing and CUI Shufang
  2018,26(4):518-522 [Abstract]  [View PDF(761.69 K)]
  
Evaluation strategy of patient?derived xenograft models based on drug?screening of individualized treatment
  ZHANG He, CHEN Xue, TAN Dengxu and SHI Changhong
  2018,26(4):523-527 [Abstract]  [View PDF(773.44 K)]
  
Research progress of preparation technology and retrofit strategy of antibodies from mouse to whole human monoclonal antibodies
  SHI Lei, LIN Jieping, LIAO Shuzhen, ZHAO Chunfei, LIU Huafeng and PAN Qingjun
  2018,26(4):528-532 [Abstract]  [View PDF(781.77 K)]
  
Research progress of the application of iodoacetamide in animal models of digestive diseases
  LI Jianfeng, XIE Sheng, CHEN Guangwen, LIU Lijian, Huang Xiaoyan, YANG Chengning, LI Juan, XIE Jieru, DAI Wenjie and CHEN Mingbing
  2018,26(4):533-539 [Abstract]  [View PDF(809.04 K)]