Volume 25,Issue 6,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Mouse MAD2L1 gene editing by CRISPR/Cas9 and analysis of its off-target effect
  CHEN Li-xiang, PENG Xiu-hua, TAN Dan, HAN Cheng-xiao, ZHAO Rui, WANG Chao, LI Shun and ZHOU Xiao-hui
  2017,25(6):587-593 [Abstract]  [View PDF(9.77 M)]
  
Effect of cigarette smoking-induced plasma nicotine and cotinine on male rats
  HE Li-juan, ZHONG Chun-xue, ZHANG Jing, ZHANG Chen, HUANG Yun-fei and ZOU Ying
  2017,25(6):594-599 [Abstract]  [View PDF(2.20 M)]
  
Comparison on the preparation of rat models of pneumonia by different infection route
  DING Jun-ying, GAO Xiang, HONG Yan-ying, GUI Hong, WEI Zhi-you, LU You-ran, AN Shi-dong, CUI Xu-ran, GUO Yu-hong and LIU Qing-quan
  2017,25(6):600-604 [Abstract]  [View PDF(4.05 M)]
  
Ethanol promotes the progression of breast cancer in mice by activating endoplasmic reticulum stress
  ZHU Pei, LIU Ya-kun, JIANG Yu and WANG Si-ying
  2017,25(6):605-610,617 [Abstract]  [View PDF(5.60 M)]
  
Influence of high fat diet on insulin resistance and expression of liver insulin receptor substrate 1 and 2 in Tibet minipigs
  PAN Yong-ming, RONG Yi-li, HUANG Jun-jie, XU Xiao-ping, CHEN Cheng and CHEN Min-li
  2017,25(6):611-617 [Abstract]  [View PDF(4.76 M)]
  
Effects of different dietary calcium levels on the bone metabolism in growing WHBE rabbits via OPG-RANK-RANKL systems
  LYU Jian-min, CAI Zhao-wei, CAI Yue-qin, PAN Yong-min, LIU Jun-ping, XU Jian-qin and HUANG Jun-jie
  2017,25(6):618-623 [Abstract]  [View PDF(12.92 M)]
  
Establishment of a modified in vitro mongolian gerbil oocyte fertilization and embryo culture system
  GUO Hong-gang, LI Li, ZHOU Sheng-lai, LU Ling-qun, LI Kun, DU Jiang-tao, SHI Qiao-juan, JIN Xiu-qing, LI Chang-long, SA Xiao-ying, YING Hua-zhong and CHU Xiao-feng
  2017,25(6):624-631 [Abstract]  [View PDF(20.44 M)]
  
Protective effects and mechanism of pine bark extract on cerebral ischemia reperfusion injury in mice
  YAO Qi, YU Zi-jiang and SUN Bao-fei
  2017,25(6):632-636 [Abstract]  [View PDF(2.70 M)]
  

研究进展

Research progress on intestinal tract microorganisms in zebrafish
  ZHANG Jin-hua, GUI Fang, SI Jing, ZHANG Hong, ZHOU Rong and GAN Lu
  2017,25(6):637-642 [Abstract]  [View PDF(853.01 K)]
  
Problems and strategies in the research of patient-derived gastric cancer xenograft models
  HU Bin-quan, CAO Bo and SHI Chang-hong
  2017,25(6):643-647 [Abstract]  [View PDF(3.31 M)]
  
Establishment of a highly effective large-scale germ-free animal efficiency research and application system in China
  ZENG Ben-hua and WEI Hong
  2017,25(6):648-653 [Abstract]  [View PDF(7.78 M)]
  
Hypothesis and prospects of disturbed gut microbiota in major depressive disorder
  YE Fei, ZHENG Peng and XIE Peng
  2017,25(6):654-657 [Abstract]  [View PDF(744.29 K)]
  
Application of germ-free mice in colorectal cancer research
  ZHAO Ri-sheng, CAO Lei and YU Jun
  2017,25(6):658-662 [Abstract]  [View PDF(757.05 K)]
  
A review on immune regulation by intestinal microbiota
  ZHANG Zheng and LIU Zhi-hua
  2017,25(6):663-666 [Abstract]  [View PDF(764.27 K)]
  
Germ-free animal as a model to study the role of gut microbiotain the pathogenesis of rheumatoid arthritis
  HUI Cai-xia, ZENG Ben-hua, LIU Xiao-fei, WEI Hong and FANG Yong-fei
  2017,25(6):667-670,675 [Abstract]  [View PDF(912.67 K)]
  
Prospects of germ-free animals in the study of gut-liver axis
  WEI Ying-feng, LIANG Yan, LIN Chen-hong, ZHANG Xu-jun, CHEN Jia-ning, TANG Jian-hua, GU Qiu-ping and DIAO Hong-yan
  2017,25(6):671-675 [Abstract]  [View PDF(902.26 K)]
  
Aplication of germ free animals in the research on dietary intervention of gut microbiota
  DONG Sa-shuang, ZENG Ben-hua, WANG Jie, WEI Hong and FANG Xiang
  2017,25(6):676-680 [Abstract]  [View PDF(756.62 K)]
  
Current understanding of the intestinal microbiota of piglets
  XIA Yao-yao, REN Wen-kai, HUANG Rui-lin, ZENG Ben-hua, WEI Hong and YIN Yu-long
  2017,25(6):681-688 [Abstract]  [View PDF(3.50 M)]
  
Progress in research on animal models of neonatal necrotizing enterocolitis
  YANG Kai-di, HE Yu, ZENG Ben-hua, XIAO Sa, AI Qing, WEI Hong and YU Jia-lin
  2017,25(6):689-692 [Abstract]  [View PDF(749.49 K)]
  
Application of germ-free animals in the study of pathogenesis of cow mastitis
  MA Chen and ZHANG He-ping
  2017,25(6):693-698 [Abstract]  [View PDF(776.85 K)]
  
Breeding and microbiological quality control of germ-free pigs
  SUN Jing, DU Lei, DING Yu-chun, WU Meng, LUO Lin, YANG Song-quan, HUANG Yong, CAO Hao-ran, ZHONG Hao, LIU Zuo-hua and GE Liang-peng
  2017,25(6):699-702 [Abstract]  [View PDF(715.24 K)]