Volume 25,Issue 1,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Effect of water temperature on the recovery of spinal cord injury in zebrafish
  LI Qiang,ZHENG Su-lin,FENG Yu-fei,YANG Zhen-guo and ZHANG Jing-jing
  2017,25(1):1-7 [Abstract]  [View PDF(5.83 M)]
  
Screening of reference genes of different abundance using gene expression microarrays
  HU Shi-xian,LU Jia-tao,XU Fu-yi,CHAO Tian-zhu,ZHOU Liang-liang,LI Kai,ZHOU Yu-xun and XIAO Jun-hua
  2017,25(1):8-13 [Abstract]  [View PDF(2.47 M)]
  
Effects of P-selectin gene knockout on the biological characteristics of mice
  LI Jia-lin,LI Meng-shi,LI Bin,QI Cui-ling and WANG Li-jing
  2017,25(1):14-19 [Abstract]  [View PDF(11.39 M)]
  
Deletion detection and functional annotation of chromosome 1 substitution strains from Chinese wild mice
  XU Fu-yi,CHAO Tian-zhu,HU Shi-xian,LI Kai,ZHOU Yu-xun,ZHOU Liang-liang and XIAO Jun-hua
  2017,25(1):20-24 [Abstract]  [View PDF(1.59 M)]
  
Effect of Taohong Siwu Decoction on the repair of steroid-induced osteonecrosis of femoral head in rabbit models evaluated by high-resolution MRI combined with Micro-CT
  CHEN Lei-lei,CHEN Xiao-bo,HONG Guo-ju and HE Wei
  2017,25(1):25-30 [Abstract]  [View PDF(3.55 M)]
  
Optimization of the establishment protocol of a mouse model of MBA/TPA-induced skin cancer
  SUN Jia-hui,SHAN Hui,PAN Xiao-yu and GU Yu-chao
  2017,25(1):31-35 [Abstract]  [View PDF(4.43 M)]
  
Comparison between bioluminescence imaging and SPECT/CT of mouse models of brain metastasis from lung adenocarcinoma
  CHEN Yu-shen,CHEN Zheng-wei,YU Mei-e,TU Xun-wei,LI Hong-ru,LIN Ling and LIN Ru-hui
  2017,25(1):36-42 [Abstract]  [View PDF(13.39 M)]
  
Comparison of four establishment methods of nude mouse models of human-derived uterine adenomyosis
  FAN Wei-zhi,JIANG Xin-chan,GUAN Yong-ge and LI Kun-yin
  2017,25(1):43-47 [Abstract]  [View PDF(9.17 M)]
  
Treadmill training improves the age-related decrease of rat motor function
  SUN Hua-wei,LIAO Zhao-fu,LAI Bing-lin,LI Yan-mei,SHEN Xiao-tao,ZHENG Xin,FENG Shan-shan,QI Xu-feng and CAI Dong-qing
  2017,25(1):48-53 [Abstract]  [View PDF(1.10 M)]
  
Inhibitory effect of low frequency electroacupuncture on the P2X3 receptor in dorsal root ganglion of rats suffering from type II diabetic neuropathic pain
  SHOU Sheng-yun,WEI Jun-jun,HE Xiao-fen,WU Yuan-yuan,FANG Jian-qiao and JIANG Yong-liang
  2017,25(1):54-59 [Abstract]  [View PDF(3.93 M)]
  
Effect of behavior and heart rate changes on the success rate of training of Labrador guide-dogs for the blind during the distance test
  LI Ya-chan,LUO Dong,HAN Fang,WANG Liang,ZHAN Hong-wei,WANG Fu-jin,WANG Ai-guo,CHEN Da-peng,ZHOU Zi-juan and WANG Jing-yu
  2017,25(1):60-63,69 [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]
  
Analysis of the clinical features of mice with minute virus infection
  PAN Jin-chun,LUO Yin-zhu,WU Rui-ke,WANG Jing,YUAN Wen,HE Li-fang,HUANG Bi-hong and ZHANG Yu
  2017,25(1):64-69 [Abstract]  [View PDF(2.44 M)]
  
Establishment of a mouse model of kidney deficiency induced by oral administration of hydrocortisone and evaluation of related factors
  DAI Bing,ZHANG Jia-ni,YANG Meng-lin,LI Yu-xing,XIAO Zi-zeng,YANG Lei and WEI Qiang
  2017,25(1):70-73 [Abstract]  [View PDF(739.35 K)]
  
Effects of androgen deficiency on visceral fat accumulation and inflammatory gene expression in miniature pigs fed a high-fat diet
  CAI Zhao-wei,LING Yun,CAI Yue-qin,ZHU Ke-yan and CHEN Cheng
  2017,25(1):74-78,84 [Abstract]  [View PDF(1018.38 K)]
  
Effects of neural stem cell LSD1 conditional knockout on the mood and memory in mice
  SHI Chang-jie,HUA Qiu-hong,ZHANG Li-hong and ZHANG Ru
  2017,25(1):79-84 [Abstract]  [View PDF(5.86 M)]
  
Antidepressant effects of DS-1226 on mouse models of depression induced by chronic sleep interruption
  ZHANG Bei-yue,SHI Jin-li,ZHENG Zhi-quan,FAN Lin-xi,LV Jing-wei and LIU Xin-min
  2017,25(1):85-89 [Abstract]  [View PDF(724.40 K)]
  
Breeding of Zmu-1: DHP inbred strain guinea pig and preliminary analysis of molecular genetic structure of the strain
  LIU Di-wen,XIE Min,CHEN Yan-hong and WEI Zhen
  2017,25(1):90-96 [Abstract]  [View PDF(1.95 M)]
  
Distribution of autofluorescent microorganisms in the rat intestine
  TIAN Shu-hong,WANG Ri-chao,XIAO Min and FU Jian
  2017,25(1):97-101 [Abstract]  [View PDF(13.08 M)]
  

研究进展

A review on the application of animal models in preclinical research of the treatment of liver diseases with mesenchymal stem cells
  FU Xu-feng,CHEN Bing-bing,YAN Ya-ping,WANG Hong,WANG Jun-feng,ZHENG Bing-rong and SI Wei
  2017,25(1):102-106 [Abstract]  [View PDF(733.38 K)]
  
Research progress of in vitro maturation of Beagle dog oocytes
  HU Min-hua,ZHOU Zhi-dong,NI Qing-chun and LIU Yun-zhong
  2017,25(1):107-110 [Abstract]  [View PDF(720.23 K)]