Volume 19,Issue 4,2011 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Human umbilical cord mesenchymal stem cells support prolonged undifferentiated growth of human embryonic stem cells
  LIU Feng,XU Yong-sheng,YU Han-yan,WANG Wei,ZHANG Chun
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Biocompatibility of membranous polymers in rabbit eyes
  ZHOU Ji-chao,ZHANG Shao-dan,DAI Wan-wei,ZHUO Yan-ling,GUO Bao-hua,ZENG Xin-miao,ZHANG Chun,WANG Wei
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
结核病的免疫生物学标志
  向志光
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of interleukin-4 and interleukin-12 on the survival of purified mouse retinal ganglion cells
  WEI Wei,HUANG Ping,ZHANG Shao-dan,HUANG Chen,ZHANG Shao-min,ZHANG Chun,WANG Wei
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Activation of Müller cells in the green light damaged retina
  ZHOU Zhen,ZHANG Shao-dan,LI Ying,ZHANG Chun,WANG Wei
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Inhibitory mechanism of triamcinolone acetonide on oxygen-induced retinal neovascularization in mouse models
  CHEN Xiang-wu,YUAN Fei,JIN Jing
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of subconjunctivally injected raceanisodamine on the axial length of chick form-deprived myopia
  YANG Ying,LI Tao,CHEN Zhi,ZHOU Xing-tao
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
A mouse model of physiological cardiac hypertrophy induced by exercise-training on treadmill
  WANG Xiao-jian,WANG Ji-zheng,WANG Chang-xin,LIU Ji-bin,DONG Wei,ZHANG Lian-feng,HUI Ru-tai
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Growth characteristics and transgenosis of bovine cumulus cells
  LU Zi-li,WANG Liang,SHI Guo-qing
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Isolation of microsatellite markers in tree shrews(Tupaia belangeri chinensis)
  LI Jing-xiao,WANG Xin-xing,WANG Wen-guang,SUN Xiao-mei,DAI Jie-jie
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Transparent crucian carp Carassius auratus,a fish model suitable for study in vivo
  LI Kai-bin,WANG Xue-jie,CHANG Ou-qin,LIU Chun,WANG Fang,MA Bi-yong,LIANG Hui-li,WU Shu-qin
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a mouse model of infection with rifampicin-resistant Mycobacterium tuberculosis
  KANG Jian,WANG Li-mei,WANG Ping,ZHAO Yong,ZHANG Wei,HAN Wen-dong,DING Yue-na,SUN Zhi-ping,BAI Yin-lan,XU Zhi-kai
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Cloning and bioinformatics analysis of coding region of the SRY gene in Banna mini-pig inbred line(BMI)
  HUO Jin-long,CHENG Wen-min,WEI Hong-jiang,PAN Wei-rong,WANG Pei,ZENG Yang-zhi
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of raldh2gene knock-down on the cardiac development in zebrafish
  HOU Jia,GUI Yong-hao,WANG Yue-xiang,SONG Hou-yan
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
MicroPET observation of the effect of curcumin on cerebral glucose metabolism in APPswe/PS1dE9 double transgenic mice
  WANG Hong,GAO Kai,LI Rui-sheng,REN Ying,ZHU Zhi-hui,SUN Hai-yun,YANG Jin-duo,WANG Peng-wen
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of juglone on growth of human hepatocellular carcinoma BEL-7402 xenografts in nude mice
  CHEN Li,ZHANG Jian,WANG Si-ying,HUANG De-wu,GU Wei-wang
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Construction and identification of DNA libraries enriched for microsatellite repeat sequences of Chinese hamster
  SONG Gu-hua,GENG Jia-ning,JIA Ruo-yu,YUE Wen-bin,LIU Tian-fu,HU Song-nian
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Nature:新SIV疫苗进展对HIV研究的启示
  刘克剑
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a mouse model of pulmonary fibrosis induced by single intraperitoneal injection of paraquat
  DONG Xue-song,LIU Sheng-ye,LIU Wei,LIU Shu-ying,LIU Zhi
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of transforming growth factor-β1 on rat bone marrow mesenchymal stem cell proliferation and Slug expression
  ZHONG Wei,WANG Xue-wen,YIN Chong-gao,HE Liang
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
保护性抗体存在时细胞免疫反应对雪貂感染1918年流感的保护作用
  占玲俊
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
PCR amplification of resistin gene from adipose tissue of ICR mice
  LU Shuai-yao,ZHAO Yuan,TANG Dong-hong,HE Zhan-long,YU Wen-hai,SHAO Cong-wen
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
甲型H1N1流感病毒鼠肺适应株的建立及潜在分子机理研究
  许黎黎
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Advances in research on the association between iron and Parkinson's disease
  GUO Chun-yan,CHEN Xin
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]
  
图版
  2011,19(4) [Abstract]  [View PDF]