Volume ,Issue 2,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

秦川教授在《Nature Medicine》等杂志发表多篇高学术价值论文
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
HD转基因大鼠兴奋毒性的敏感性
  孔琪
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
有关基因工程小鼠人文、伦理、环境和饲养的问题
  孔琪
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
酒精滥用对HIV脑炎动物模型的影响
  孔琪
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
欧盟新的动物福利计划具体目标
  孔琪
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
《中国实验动物学报》稿约
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
《中国实验动物学报》《中国比较医学杂志》征订启事
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
首都医科大学实验动物科学部
  2006(2) [Abstract]  [View PDF]
  
In vitro Culture and Biological Properties of Cardiac Neural Crest Cells of Mouse Embryo
  PENG Tao,HUANG Guo-ying,ZHAO Xiao-qing,XIE Li-jian,QI Chun-hua,ZHOU Guo-min
  2006(2):81-83 [Abstract]  [View PDF]
  
The Effect of Exogenous Retinoic Acid on the Cardiovascular Development of Zebrafish Embryos
  ZHANG Li-feng,ZHONG Tao,GUI Yong-hao
  2006(2):84-88 [Abstract]  [View PDF]
  
Differentiation and Neoplastic Transformation of Visceral Yolk Sac in Rats
  XU Yuan-ji,CHEN Hui-hua,DU Zhi-yan,WANG Yan,LU Ying-lin
  2006(2):89-92 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Oral Administration of HgCl2 on Renal Interstitial Fibrosis in Rats
  YUAN Ji-li,LIU Cheng-hai,JIANG Zhe-hao,ZHANG Yue,LIU Cheng
  2006(2):93-95 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Serum Containing Zuogui Pill Substances on the Expression of IL-1, IL-6 and COX-2 in Osteoblasts in vitro
  JU Da-hong,ZHAO Hong-yan,LIU Mei-jie,ZHANG Li-shi,ZHAO Lin-hua,LIU Hong,YU Zhi-min,TENG Jing-ru,LI Yan,WANG Shao-jun
  2006(2):96-99 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of the Effects of Extracts from Different Parts of Portulaca Oleracea on Blood Glucose and Lipid Metabolism in Type 2 Diabetic Rats
  XIAO Feng-ying,LU Fu-er,XU Li-jun
  2006(2):100-103 [Abstract]  [View PDF]
  
Fusarium Solani Infection in the Skin of ICR Mice
  LI Ya-di,YANG Xiu-min,WANG Yu-xin
  2006(2):104-106 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of HSP70 on the NOS Activity of Rat Liver after Ischemia Reperfusion
  QIN Li-juan,ZHAO Zhen,CAO Yu
  2006(2):107-110 [Abstract]  [View PDF]
  
Variation of Anatomical Patterns of Brain Anterior and Posterior Communication Arteries in Mongolian Gerbils
  DU Xiao-yan,YANG Hui,MENG Xia,WANG Ju
  2006(2):111-113 [Abstract]  [View PDF]
  
Isolation and Culture of Human Epidermal Keratinocytes
  CHEN Jun-ying,WEI Hong,ZHOU Jian-hua
  2006(2):114-117 [Abstract]  [View PDF]
  
Detection of Immunogenicity of Bacteria-Expressed PCV2 Genome
  HAN Ling-xia,SI Chang-de,LIU Huai-ran,JIANG Qian,QU Lian-dong
  2006(2):118-121 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Form-Deprived Amblyopic Cat Model by Suturing Monocular Eyelid for One Week
  LIU Bing,ZHAO Kan-xing,SUN Chun-hua,DING Juan
  2006(2):122-125 [Abstract]  [View PDF]
  
Isolation and Detection of Clostridium piliformis by Immunomagnetic Bead Assays
  HE Jing-yun,LIU Xing,ZHANG Li-fang,LI Hong
  2006(2):126-131 [Abstract]  [View PDF]
  
Isolation and Identification of Sendai Virus Heilongjiang Strain
  LIU Huai-ran,ZHANG Ling,ZHANG Tian-cong,JIANG Qian,LI Chang-wen,GUAN Yun-tao,HAN Ling-xia,SI Chang-de,GUAN Hai-di,QU Lian-dong
  2006(2):132-134 [Abstract]  [View PDF]
  
Swimming Exercise Enhances Motor Function and Remits MPTP-Induced Motor Abnormalities in PD Mice Model
  GAO Yun-chao,LIN Xiang-tong,WU Chun-ying,XIANG Jing-de
  2006(2):135-138 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Histological Observation of an Endometriosis Model in Rats
  YANG Ping,NA Dong-quan,XIONG Ya-long,LI Yun,SUN De-min,QI Kun,YANG Yun-juan
  2006(2):139-141 [Abstract]  [View PDF]
  
Cloning and Expression of Nucleoprotein Gene of Sendai Virus in Prokaryotic System
  JIANG Qian,LIU Huai-ran,ZHANG Ling,ZHU Hong-wei,QU Lian-dong
  2006(2):142-144 [Abstract]  [View PDF]
  
Influence of Net-Feeding Mode on the Growth of Rats and Mice
  LIU Yun-bo,LIANG Yong-li,KANG Ai-li,WANG Wei,XU Long-jin,LU Sujun,SUN Shu-hua,WANG Yan-rong
  2006(2):145-147 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Modified in vitro Rat Oocytes Fertilization and Embryo Culture System
  LU Shuang,ZHANG Xiao,SUN De-ming,ZHANG Chang-yong,MA Xu
  2006(2):148-151 [Abstract]  [View PDF]
  
Research and Application of Gene Knock-Out Animal Model
  LU Li,CHEN Xi-gu,HUANG Bing
  2006(2):152-156 [Abstract]  [View PDF]
  
Present Status of Research on Animal Models of Hepatitis B Virus Infection
  LIU Feng-jun,TANG Hong
  2006(2):157-160 [Abstract]  [View PDF]