Volume ,Issue 1,2002 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Expression and Significance of VEGF Receptors in the Nude Mouse Models with Various Human Tumors
  LI Junmin,LU Hongfen,TIAN Peikun,YAO Ming,GU Jianren
  2002(1):1-4 [Abstract]  [View PDF]
  
The Efficient Derivation of Embryonic Stem Cell Colonies in Kunming Mouse
  ZHOU Xin,WANG Taiyi,SHI Weihong,ZHANG Meiying,DONG Wanwei
  2002(1):5-9 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Functions of Four Mouse Genes Relative to Feeding Amount, Drinking Amount and Protein Metabolism
  AO Hong,DING Cheng,LI Chen,XIE Qinglian,QIAO Weiwei ,JING Naihe ,ZHAO Guoping,Yang Ping ,XU Lanwen ,JIN Meilei
  2002(1):10-15 [Abstract]  [View PDF]
  
Rat Model of Type 2 Diabetic Mellitus and Its Glycometabolism Characters
  ZHANG Fanglin,LI Guo,LIU Youping,DING Wei,YIN Jun,XU Guangwu,ZHANG Di,ZHOU Wenzhong,LUO Min
  2002(1):16-20 [Abstract]  [View PDF]
  
26例新西兰白兔正常骨髓像观察
  王国贤,郑英文,刘丹平,施新猷
  2002(1):20 [Abstract]  [View PDF]
  
Seasonal Variation Influences on Reproductive Functions in Female Rhesus Monkey
  WANG Xunli,ZHOU Jianhua,FAN Chunmei
  2002(1):21-26 [Abstract]  [View PDF]
  
Survey and Analysis of Environmental Indicators of Clean Animal Facility
  LU Yang,XU Lida,LIU Guangquan,LI Xueyong,LI Genping
  2002(1):27-29 [Abstract]  [View PDF]
  
Construction of the Retroviral Recombinant Plasmid Vector Encoding Thymidine Kinase Gene of the Herpes Simplex Virus and DNA Sequencing
  CHEN Jianbo ,LUO Yilu ,GUO Zhongmin ,CHEN Xigu
  2002(1):30-32 [Abstract]  [View PDF]
  
The Study on Creating and Evaluating Animal Model of Disease and Syndrome for Deficiency of Heart-Qi in Traditional Chinese Medicine
  WANG Shuoren,WANG Zhentao,ZHAO Mingjing,LI Min
  2002(1):33-38 [Abstract]  [View PDF]
  
The Effects of the Natural Proportioning Oil on Fatty Acids in Rabbit Hepatic Tissue
  SHEN Xiaojing,LAI Bingsen,WU Hongmei,ZHANG Ling,SUN Shuqin
  2002(1):39-42 [Abstract]  [View PDF]
  
The Comparison in Biological Characteristics among Murine Hepatoma 22 Cell Lines from Different Institutes
  LIU Junxu,LIU Fuying,CAI Yuehua,WANG Xiufang,LU Zhanjun
  2002(1):43-46 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Biological Characteristics in Tumor Animal Modelof L1210 Cell Lines and Its Cloned Cells
  LIU Qiuyan,LU Zhangjun,WANG Xiufang,LIU Fuying
  2002(1):47-50 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Cardiac Function in Different Animal Models with Cardiac Failure
  ZHU Tongying,HUANG Guoying,GU Yong,LIN Shanyan
  2002(1):51-53 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Evaluation of the Model of the Sciatic NerveFirearm Injury in Rabbit
  WANG Guibo,LI Bingcang,WANG Jianmin,WANG Xiaoqin,HUANG Hong,CHEN Lei,XU Chuan,ZHANG Liangchao
  2002(1):54-56 [Abstract]  [View PDF]
  
The Microscopic Observations of Mongolian Gerbil Spermatozoa
  WEN Duancheng,DAI Lijun,PENG Jie,HUANG Li,LIU Xihong
  2002(1):57-60 [Abstract]  [View PDF]
  
Breeding and Examination of C57BL/6J-HBV Transgenic Mice
  TIAN Feng,KANG Aijun,DONG Yuhong,GUO Changzhan,ZHENG Jie,WANG Meihua,ZHOU Shupei,WANG Zhaochuo,XI Hongli,ZENG Zheng
  2002(1):61-63 [Abstract]  [View PDF]