Volume ,Issue 2,2001 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

The Cloning of Specific DNA Fragment in Microtus Fortis and Its Nucleotide Sequencing
  YANG Rong,HU Weixin,ZHU Min,PENG Xinghua
  2001(2):67-72 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the Resistance of IRM-2 Mouse to Ionizing Radiation
  ZHOU Jiwen,WU Hongying,WANG Yueying,ZHAO Zhongping,YUE Jingyin,WU Meigao,LIU Peng,ZHANG Heqing,MU Chuanjie
  2001(2):73-77 [Abstract]  [View PDF]
  
AAALAC执行主席来京讲学
  李冠民
  2001(2):77 [Abstract]  [View PDF]
  
The Cloning of Bovine Beta-lactoglobulin Gene and the Identification of Its Effect for Regulating the Expression of Foreign Gene
  CHEN Hongxing,CHEN Xuan,YANG Xiao,DENG Jixian,SU Goufu,HUANG Peitang
  2001(2):78-82 [Abstract]  [View PDF]
  
实验性雏鸡马立克病外周血淋巴细胞GRmRNA表达
  CUI Shufang,TANG Qiu,HAO Guangrong,CAO Ping,SUN Wei
  2001(2):83-87 [Abstract]  [View PDF]
  
IL2-TNFα基因诱导大鼠C6胶质瘤细胞凋亡
  LI Yongning,REN Zuyuan,SU Changbao,WANG Renzhi,MA Wenbin,XING Bing
  2001(2):88-92 [Abstract]  [View PDF]
  
Genomic RAPD Analysis on Hybrid Field Voles(Microtus Fortis) from Two Regions in China
  SHAO Weijuan,XIE Jianyun,WANG Shengchang,GAO Cheng
  2001(2):93-98 [Abstract]  [View PDF]
  
RAPD Analysis of Genetic Variations among SPF Chicken Lines
  ZHANG Shidong,QIN Zhuoming,CHEN Jie\ ,ZHANG Piyan\
  2001(2):99-102 [Abstract]  [View PDF]
  
Characteristics of the Reproduction and Growth of IRM-2 Inbred Strain Mouse
  WANG Yueying,ZHOU Jiwen,WANG Ruqin,ZHAO Zhongping,YUE Jingyin,WU Hongying,LIU Peng,ZHANG Heqing,MU Chuanjie
  2001(2):103-106 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Urogenital Infinite Tumor Cell Lines by Nude Mice Tumor Xenotransplantation
  WANG Pengfei,SHI Changhong,SHAO Chen,SHI Xinyou,SHAO Guoxing,WANG Zhongkun
  2001(2):107-112 [Abstract]  [View PDF]
  
Production of Clones of Homozygous Diploid Carrassius Aurratus Red Variety
  WU Duansheng,WANG Zongbao,ZHANG Xuanjie,LIU Donge,YAO Feng,LIU Xing,XU Shiping
  2001(2):113-118 [Abstract]  [View PDF]
  
Distinguishing B Virus from Simian Agent 8 by PCR
  LIN Huiyun,TIAN Kegong,YU Xiuling,LI Jingyun,BAO Zuoyi,WU Na
  2001(2):119-122 [Abstract]  [View PDF]
  
The Comparison Study on Biological Characteristics of EAC Cells from 3 Different Institutes
  XU Zengnian,WANG Xiufang,LU Zhanjun,LIU Junxu,LIU Fuying
  2001(2):123-127 [Abstract]  [View PDF]