Volume ,Issue 4,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Placket of Pancreatic Ducts and Collection of Pancreas Secretions in Rodent Animals
  TIAN Xiaoyun,SUN Jingfang
  2000(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on a Mouse Model of Helicobacter pylori Infection Which mimics Human Gastric Disease
  NING Lei,WANG Baoning,ZHAO Yajing,CHEN Cuiping,LIU Depei
  2000(4):193-197 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Local Dermal and Vaginal Toxicity of Lactacyd
  GUO Chungang,MENG Jianhua,WANG Xihai,WANG Xiuwen,GENG Cairong,LIU Fang
  2000(4):198-202 [Abstract]  [View PDF]
  
Acanthopanax Senticosus Applied during 3-MeDAB Hepatocarcinogenesis of Rats
  ZHANG Naizhe,CHEN Xing,ZHANG Jingyi,ZHAO Huijun,FU Linjie
  2000(4):203-206 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Model of Lupus-like Nephritis: Chronic Graft-Versus-Host Disease
  DONG Guangfu,YE Rengao,WANG Jianqing,LI Youji
  2000(4):207-212 [Abstract]  [View PDF]
  
Pathomorphological and Immunohistochemical Findings in Brains of APP Transgenic Model
  QIN Chuan,ZHU Hua,ZHANG Binglin,CHANG Yang,YIN Hongxing,LIU Yali
  2000(4):213-217 [Abstract]  [View PDF]
  
The Application of Graphic Display Autocontrol Technology to the Laboratory Animal Environmental Facilities
  TANG Lijun,XU Guojing,GUO Cheng,ZHANG Qian,WEN Xinling,CHEN Xiankui,WU Zhuanyun
  2000(4):218-223 [Abstract]  [View PDF]
  
Clinical Normal Values of Hematology and Serum Biochemistry in Domestically Bred and Reared Rhesus Monkeys
  DAI Jiejie,TANG Donghong,LU Shuaiyao,Kuang Dexuan,Yang Fan,Cheng Shujun,Huang Ren
  2000(4):224-230 [Abstract]  [View PDF]
  
The Study of Rat Embryos with Vitamin A Deficiency as an Animal Model of Congenital Heart Disease
  YU Qing,GUI Yonghao,XIAO Honglei,LIU Yuyang,NING Shoubao
  2000(4):231-234 [Abstract]  [View PDF]
  
Analysis of Genetic Constrution of Population in Bama Miniature Pigs by RAPD
  WU Fengchun,WEI Hong,WANG Aaide
  2000(4):235-240 [Abstract]  [View PDF]
  
Studies on the Standardization of ELISA Kit for the Detection of Mouse Hepatitis Virus Antibody
  GUO Wei,HE Zhengming,WEI Li,WU Huiying,XING Ruichang
  2000(4):241-245 [Abstract]  [View PDF]
  
Sero-Epidemiology of STLV-1 in Rhesus Monkeys
  LI Shaodong,ZHOU Yamin,DUAN Xingsheng
  2000(4):246-250 [Abstract]  [View PDF]
  
Cloning of Fas Gene in Rhesus Monkey
  SHUI Bo,CHI Li,ZHANG Yongrong,HE Fuqiu,CAI Youyu
  2000(4):251-254 [Abstract]  [View PDF]
  
Placket of Pancreatic Ducts and Collection of Pancreas Secretions in Rodent Animals
  2000(4):255-258 [Abstract]  [View PDF]